Tilfredshedsundersøgelse: Diabetesambulatorierne leverer "førsteklasses behandling"

Hos Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) gør vi alt for at vores patienter kan leve godt og længe med diabetes. Derfor er vi også nysgerrige på, hvordan patienterne oplever den behandling de får. I en tilfredshedsundersøgelse udsendt af SDCN i starten af 2022 har vi bl.a. undersøgt patienttilfredshed, patienternes livskvalitet og trivsel, og ifølge tallene går det rigtig godt.

 

TIlfredshedsundersøgelse
Tilfredshedsundersøgelse

Diabetesbehandling opleves positivt på tværs af ambulatorier

85 % af patienterne som er tilknyttet diabetesambulatorier på tværs af regionen tilkendegiver, at de i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med deres behandling. De flotte tal gælder både for patienter med type 1- og type 2-diabetes. Om sin behandling, siger en anonymiseret patient fra tilfredshedsundersøgelse:

Jeg synes altid, at jeg får førsteklasses behandling og er meget tilfreds.

 

De samme flotte tal ses, når spørgsmålet kommer til patienternes tilfredshed med kontakten til personalet. Også her svarer 85 %, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse. En anden patient skriver:

Personalet på ambulatoriet er gode til at vejlede og informere om mulighederne i form af medicin, hjælpemidler og livsstil.

 

Livskvaliteten er højst blandt unge men ældre mænd trives bedst

I tilfredshedsundersøgelsen har vi også spurgt ind til, hvordan patienterne oplever deres livskvalitet:

Vi ved, at det kan være en udfordring at leve med diabetes, og derfor er vi nysgerrige på at se nogle tal på, hvordan patienterne faktisk oplever, at deres livskvalitet er, fortæller kvalitetskoordinator Amar Nikontovic.

I besvarelserne ses en tydelig sammenhæng mellem alder og livskvalitet. De 18 til 29-årige vurderer deres livskvalitet til at være meget god. Der er ikke helt samme tilfredshed i de øvrige aldersgrupper, som går fra 29 år og opefter.

I undersøgelsen ses det også, at personer, der er under uddannelse eller i arbejde, har en bedre livskvalitet sammenlignet med dem, der er udenfor arbejdsmarkedet. Respondenternes opfattelse af deres livskvalitet er ikke forskellig på tværs af køn. Der er heller ikke forskel på livskvaliteten, afhængig af hvilket ambulatorium patienterne er tilknyttet.

I tilfredshedsundersøgelsen er patienterne også blevet spurgt ind til deres trivsel. Og her er der forskel på tværs af både alder og køn. Mændene trives generelt bedre end kvinderne, og faktisk findes den højeste trivselscore blandt mænd i aldersgruppen + 70 år. Trivslen er lavest i alderen 30-49 år.

Opdateret