Om forskning i SDCN

Forskning i Steno Diabetes Center Nordjylland skal være af højeste internationale kvalitet og anvendelsesorienteret, så resultaterne kommer personer med diabetes til gavn gennem evidensbaseret behandling og forebyggelse af senkomplikationer. Sammen med de øvrige Steno Diabetes Centre skal SDCN dermed være med til at fastholde Danmark som et af de førende internationale miljøer for klinisk diabetesforskning.

Video: Om forskning i SDCN

Vi vægter at samarbejde

I Region Nordjylland er diabetesforskningen under opbygning. Der er de seneste år på både Aalborg Universitet og i Region Nordjylland blevet satset på at styrke sin position og udvikle diabetesforskning på såvel nationalt som internationalt niveau. Forskningsgrupperne i regionen er dog stadig relativt små, og der er potentiale for at øge koordinationen og styrke samarbejdet.

SDCN bliver en ny platform for sådanne samarbejder og kan facilitere en mere intensiv interaktion inden for hele diabetesforskningen. Centret skal udnytte, styrke og udvikle de kompetencer, der allerede eksisterer, og skal derfor være åbent over for nye samarbejder, hvor centrets patientpopulation, infrastruktur, ressourcer og kompetencer kan aktiveres. Det er hertil afgørende, at SDCN bidrager til en inddragende videnskabelig dialog på tværs af de relevante institutioner samt sikrer, at de samlede ressourcer, som tilføres området, anvendes optimalt.

Principper for samarbejde

  • At tage udgangspunkt i allerede etablerede diabetesforskningsgrupper i regionen.
  • At undersøge forskningspotentialet i grænseområder mellem fx basalforskning/klinisk forskning, tværfaglig forskning mv.
  • At opbygge formaliserede samarbejder med andre store forsknings- og uddannelsesinstitutioner – herunder Aalborg Universitet og professionshøjskolen University College Nordjylland.
  • At udnytte mulighederne for at udvikle og optimere samarbejdet med private virksomheder.
  • At have nationalt og internationalt udsyn igennem samarbejder med de øvrige danske Steno Diabetes Centre, Steno Partners fra andre regioner og personligt netværk blandt diabetesforskerne i Region Nordjylland.
  • At gøre forskningen nationalt og internationalt synlig med henblik på at tiltrække investeringer, viden og talent.

Forskningsmidler

Finansieringen af den kliniske diabetesforskning kommer i dag fra såvel interne midler, fx regionens forskningspuljer, som eksterne midler, fx private og offentlige fonde. Sådan vil det også være fremover. Derudover får forskere på SDCN og forskere på Regionshospital Nordjylland, som er Steno Partner, mulighed for at søge Novo Nordisk Fondens nye forskningskomité, der uddeler midler i form af Steno Collaborative Grants.

SDCN skal desuden samarbejde med både nationale og internationale virksomheder om lægemiddelafprøvning og afprøvning af medicinsk udstyr til personer med diabetes – på samme vis og efter samme vilkår, som regionen i dag samarbejder med private virksomheder.

Som en del af den samlede bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Region Nordjylland får SDCN en grundbevilling til klinisk diabetesforskning. Grundbevillingen fra Novo Nordisk Fonden skal anvendes til den patientnære diabetesforskning, som har potentiale til at have effekt på og værdi for diabetesbehandlingen.

Principper for forskningsmidler

  • Forskningsinitiativer skal have potentiale til at skabe værdi og effekt for patienterne.
  • Forskningsinitiativer skal være i tråd med visionen for SDCN samt med ambitionen og målsætningerne for klinisk diabetesforskning på SDCN.
  • Forskningsinitiativer, der er finansieret af grundbevillingen, skal ligge inden for centrets strategiske forskningsområder.

Steno Diabetes Center Nordjylland

Telefon

21 64 13 65

Mail

sdcn@rn.dk

Sikker mail

Skriv til os med Digital Post (login med MitID)

Aalborg Universitetshospital, Syd

Søndre Skovvej 3E
9000 Aalborg