Byggeri af nyt Diabeteshus

I 2020-2023 opføres et nyt Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) i sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

 

Ny Steno center

Ambitioner for bygningen til Steno Diabetes Center Nordjylland

 

Ambitionen er at opføre et nyt Steno Diabetes Center Nordjylland med optimale fysiske rammer i forhold til at understøtte visionen for SDCN. Centret opføres som en bygning ved Nyt Aalborg Universitetshospital, som fysisk skal huse SDCN.

 

Bygningen etableres efter følgende kriterier, som blandt andet bygger på erfaringer fra førende diabetescentre internationalt og afspejler behovet for en tæt integration med Aalborg Universitetshospital:   

 • At sikre et patientcentreret og sammenhængende diabetesforløb og fremme interaktion og vidensdeling mellem brugerne af centret og mellem de sundhedsprofessionelle.
 • At fremstå indbydende, så alle føler sig velkomne – uanset om de opsøger centret som borger med diabetes, pårørende, sundhedsprofessionel eller forsker.
 • At understøtte en effektiv og optimal drift, der i videst mulig udstrækning tilgodeser borgerens behov. Dette indebærer, at al behandling, der ikke fordrer særligt omkostningskrævende apparatur, foregår på centret.
 • At faciliteter til både borgere med diabetes, pårørende og personale understøtter centrets aktiviteter og tiltag.
 • At bygningen er centralt placeret i forhold til det øvrige universitetshospital og forskning.
 • At der er let adgang for borgere med offentlig transport, gode parkeringsforhold tæt på bygningen samt let tilgængelighed for pårørende og personale.

 

Om bygningen

 

 Byggeriet omfatter ca. 7.000 brutto-m2. Byggeriet udgøres af fire etager plus kælderarealer. 

 

Byggeriet kommer blandt andet til at indeholde;

 

 • Forhalområde med sammenhæng til Nyt Aalborg Universitetshospital
 • Ankomstområde med reception/vente/opholdsarea­ler mv.
 • Undervisningsarealer herunder undervisningskøk­ken
 • Konsultationsrum, træningsfacilite­ter mv.
 • Forskningsambulatorium, scanner­rum, røntgenrum, laboratorium mv.
 • Personalefaciliteter herunder kontorer, administra­tion og personalerum
 • Birumsfaciliteter, depoter mv.

 

Den udvendige arkitektur vil blive afstemt med de overordnede linjer og materialevalg for Nyt Aalborg Universitetshospital-byggeriet, men med mulighed for karaktergivende elementer.

 

Der etableres endvidere gårdhaver og udendørsfaciliteter som en integreret del af byggeriet. Der er etableret et parkeringshus i nærhed til SDCN-bygningen, som bl.a. vil omfatte p-pladser til SDCN´s brugere. Tæt på centret er der desuden stoppested for offentlig trafik, gode afsætningsforhold for taxaer og patienttransporter samt cykelparkering.

 

SDCN planlægges at dele logistik- og servicefunktioner med Nyt Aalborg Universitetshospital. Centret skal der­for have direkte adgang til servicegang og kælder.

 

 

 

Finansiering

 

Til opførelsen af det nye center knytter der sig en engangsinvestering, som omfatter opførelsen og indretningen af bygningen samt den tilhørende parkering. Derudover er der en række afledte udgifter i forbindelse med midlertidige lokaler mv.

Novo Nordisk Fonden finansierer indretning af såvel bygningen som lokale laboratoriefaciliteter og apparatur. Endvidere tilføres i forbindelse med byggeriet en bevilling til forskningsapparatur, der udmøntes af SDCN´s bestyrelse.

Bygningen doneres til Region Nordjylland, og den må fra ibrugtagning og 30 år frem ikke anvendes til andre formål end drift af SDCN, medmindre Novo Nordisk Fonden giver samtykke hertil. Efter den 30-årige periode kan Region Nordjylland frit disponere over bygningen til andre formål. Region Nordjylland bliver således ejer af bygningen og bygherre i byggeprojektets forløb. Efter opførelsen varetager Region Nordjylland al drift og vedligeholdelse af bygningen.