Bestyrelsen i SDCN

SDCN er etableret som et selvstændigt center med sin egen bestyrelse.

 

SDCN’s bestyrelse består af ni medlemmer:

 • Anne Bukh, Koncerndirektør, Region Nordjylland (formand)
 • Anne Krøjer, Direktør, Vesthimmerlands Kommune
 • Lars Hvilsted Rasmussen, Dekan, Aalborg Universitet
 • Søren Pihlkjær Hjortshøj, Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital
 • Ulrik Meyer, Director, Building Investments, Novo Nordisk Fonden
 • Charlotte Birkmose Rotbøl, Lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland
 • Egon Toft, Forskningschef, Aalborg Universitetshospital
 • Poul Erik Jakobsen, Centerdirektør, Steno Diabetes Center Nordjylland
 • Charlotte Albeck, Stabschef, Steno Diabetes Center Nordjylland (sekretariat) 

 

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsesmedlemmerne bidrager gennem deres respektive kompetencer til SDCN’s udvikling. Bestyrelsesmedlemmerne er som udgangspunkt udpeget for en fireårig periode og følger den ansættelse, der har givet posten. Medlemmerne kan genudpeges. 

Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar.

  

Bestyrelsesmøder og procedure

Der er fire ordinære bestyrelsesmøder hvert kalenderår, og derudover er der mulighed for ekstraordinære bestyrelsesmøder, som bestyrelsesformanden kan indkalde til efter behov.

De forventede dagsordenspunkter for de ordinære møder omfatter godkendelse af strategier, årsrapporter og handleplaner, centerdirektørens beretning, gennemgang af aktiviteterne inden for SDCN’s kerneområder mv.

Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det tilstræbes, at bestyrelsens beslutninger træffes i enighed.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med et varsel på mindst én uge, og formalia følger i øvrigt de ordinære bestyrelsesmøders.

I tillæg til de faste dagsordenspunkter for de ordinære bestyrelsesmøder vil bestyrelsen kunne sætte andre punkter på agendaen i det omfang, de skønner, der er behov for det. Dette gælder blandt andet rådgivning om samarbejdsaftaler, udvikling og konkretisering af strategier inden for rammerne af drejebogen, nedsættelse af midlertidige udvalg mv.

 

SDCN’s bestyrelse følger:

 • Bevillingsaftalen mellem Novo Nordisk Fonden og Region Nordjylland.
 • Gældende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger, Sundhedsstyrelsens specialeplan, kvalitetsmål og øvrige nationale retningslinjer.
 • Generelle regionale politikker, planer og retningslinjer, herunder sygehusplan, specialeplan, regionale kvalitetsmål og personalepolitikker samt forskningsstrategi.
 • Generelle regionale retningslinjer vedrørende budgetforhold i Region Nordjylland og på Aalborg Universitetshospital.