Kvalitetsområdet hos Steno Diabetes Center Nordjylland

Hos Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi for at løfte behandlingskvaliteten indenfor diabetesområdet i Region Nordjylland. Behandlingen skal være af høj faglig kvalitet og skabe øget livskvalitet og livslængde hos vores patienter.

 

Kerneaktiviteter i SDCN's kvalitetsarbejde

En stor del af kvalitetsarbejdet understøtter forskellige politiske og administrative projekter. Derudover udgør kvalitetsindsatsen også udførsel af løbende kerneopgaver f.eks.:

  • Udarbejdelse af kvartalsrapporter
  • Gennemførsel af audits på klinisk data
  • Løbende indberetning til Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)
  • Årlig patienttilfredshedsundersøgelse

 

Tidligere kvalitetsindsatser

  • I perioden fra ultimo 2018 til medio 2020 er der foretaget en Baseline diagnosegennemgang. Denne indsats blev igangsat for at kvalitetssikre diagnoseregistrering på Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. I perioden blev i alt 2.400 diagnoser gennemgået og omregistreret, sådan at diagnoseregistrering fremover nu er ensrettet. Den ensartede diagnoseregistrering har ført til en forbedring af diabetes data, og er med til at tegne et samlet billede af patientpopulationen, hvoraf særlige mønstre og tendenser kan udvindes. På baggrund af diagnosegennemgang har man kunnet undersøge, hvorvidt et supplerende igangsat behandlingsinitiativ har medført en forbedring i behandlingskvalitet, hvilket ud fra de forskelligartede diagnoseregistreringer ikke var muligt.

  • Understøttelse af datadelen i projektet Lærings- og kvalitetsteams (LKT) inden for børnediabetes. Dette igennem månedsopdateringer på data for langtidsblodsukker og BMI. Du kan læse mere om det nationale lærings- og kvalitetsteam for børnediabetes her.

  • Udarbejdelse af datarapporter til kommunerne i Region Nordjylland. Disse er brugt som et redskab til samarbejdsdialogen mellem SDCN og kommunerne.

  • Medvirken i national evaluering omhandlende sensorteknologi og sammedagsscreening.

  • Afholdelse af webinarer om brugen af diabetesdata i Region Nordjylland.

  • Medvirken i udviklingen af Diabetesdatabase der sammenkobler flere datakilder, for at skabe kontinuitet og overblik over data på diabetesområdet.

Diabetes i Region Nordjylland - set fra et kvalitetsperspektiv

Mål og strategier for kvalitetsområdet

Udviklingen af kvaliteten på diabetesindsatsen i hele Region Nordjylland står helt centralt i vores virke. Det er en vigtig del af kvalitetsarbejdet, at det er tværfagligt, tværsektorielt og en integreret del af den kliniske hverdagspraksis. Kvalitetsarbejdet ved Steno Diabetes Center Nordjylland tager afsæt i regionale og nationale kvalitetsinitiativer. Derudover udføres arbejdet ligeledes med udgangspunkt i lovgivning, retningslinje og praksis for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i sundhedsvæsenet.

I kvalitetsarbejdet der udføres hos SDCN følges flere strategier for, hvordan kvaliteten i patientbehandling bedst sikres. Heriblandt er en lokal strategi for Aalborg Universitetshospital og det nationale kvalitetsprogram udformet af de danske regioner.