Kvalitetsområdet hos Steno Diabetes Center Nordjylland

Hos Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi på at understøtte et samlet løft af behandlingskvaliteten indenfor diabetesområdet i Region Nordjylland. Behandlingen skal være af høj faglig kvalitet og skabe værdi for patienter i form af livskvalitet og øget livslængde.

 

Kerneaktiviteter i SDCNs kvalitetsarbejde

En stor del af kvalitetsarbejdet der udføres hos Steno Diabetes Center i Nordjylland, er ad hoc-opgaver, som understøtter forskellige politiske og administrative projekter. Derudover udgør kvalitetsindsatsen også udførsel af løbende kerneopgaver. Heriblandt er -

  • Udarbejdelse af kvartalsrapporter
  • Gennemførsel af audits på klinisk data
  • Løbende indberetning til Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

På nuværende tidspunkt arbejdes der på en regional patienttilfredshedsundersøgelse, som der vil blive udgivet rapport på i løbet af 2022.


Tidligere kvalitetsindsatser

  • I perioden fra ultimo 2018 til medio 2020 er der foretaget en Baseline diagnosegennemgang. Denne indsats blev igangsat for at kvalitetssikre diagnoseregistrering på Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. I perioden blev i alt 2.400 diagnoser gennemgået og omregistreret, sådan at diagnoseregistrering fremover nu er ensrettet. Den ensartede diagnoseregistrering har ført til en forbedring af diabetes data, og er med til at tegne et samlet billede af patientpopulationen, hvoraf særlige mønstre og tendenser kan udvindes. På baggrund af diagnosegennemgang har man kunnet undersøge, hvorvidt et supplerende igangsat behandlingsinitiativ har medført en forbedring i behandlingskvalitet, hvilket ud fra de forskelligartede diagnoseregistreringer ikke var muligt.

  • Understøttelse af datadelen i projektet Lærings- og kvalitetsteams (LKT) inden for børnediabetes. Dette igennem månedsopdateringer på data for langtidsblodsukker og BMI. Du kan læse mere om det national lærings- og kvalitetsteam for børnediabetes her.

  • Udarbejdelse af datarapporter til kommunerne i Region Nordjylland. Disse er brugt som et redskab til samarbejdsdialogen mellem SDCN og kommunerne.

  • Medvirkning i national evaluering omhandlende sensorteknologi og sammedagsscreening.

  • Afholdelse af webinarer om brugen af diabetesdata i Region Nordjylland.

  • Medvirken i udviklingen af Diabetesdatabase der sammenkobler flere datakilder, for at skabe kontinuitet og overblik over data på diabetesområdet.

Diabetes i region nordjylland - set fra et kvalitetsperspektiv

Godt i mål - et lokalt kvalitetsinitiativ hos SDCN

I slutningen af 2020 igangsatte vi hos SDCN kvalitetsprojektet Godt i mål. Projektet er rettet mod patienter med forhøjet langtidsblodsukker. Formålet med tilbuddet er at hjælpe patienter med forhøjet langtidsblodsukker til at komme i mål med en bedre blodsukkerregulering og dermed lavere langtidsblodsukker. Dette gøres via støtte og vejledning fra diabetesbehandlere og ved tilpasning til den enkelte patients specifikke behov.

Figuren viser gennemsnitlige målinger på langtidsblodsukker, for de i alt 60 patienter som deltog i Godt i mål initiativet. Figuren viser målinger fra 6 måneder forinden deltagelse i projektet og 6 måneder i forløbet. Resultatet har vist en signifikant tendens i forbedringen på HbA1c efter deltagelse i Godt i mål projektet.

 

Mål og strategier for kvalitetsområdet

Udviklingen af kvaliteten på diabetesindsatsen i hele Region Nordjylland står helt centralt i vores virke. Det er en vigtig del af kvalitetsarbejdet, at det er tværfagligt, tværsektorielt og en integreret del af den kliniske hverdagspraksis. Kvalitetsarbejdet ved Steno Diabetes Center Nordjylland tager afsæt i regionale og nationale kvalitetsinitiativer. Derudover udføres arbejdet ligeledes med udgangspunkt i lovgivning, retningslinje og praksis for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i sundhedsvæsenet.

I kvalitetsarbejdet der udføres hos SDCN følges flere strategier for, hvordan kvaliteten i patientbehandling bedst sikres. Heriblandt er en lokal strategi for Aalborg Universitetshospital og det nationale kvalitetsprogram udformet af de danske regioner.

Vil du gerne vide mere om kvalitetsindsatsen på diabetesområdet?

 

Find kvalitetsdata på diabetesområdet

Amar Nikontovic

Kvalitetskoordinator

Telefon

60 24 54 03

Mail

a.nikontovic@rn.dk