Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med type 2-diabetes

Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitet, TeleCare Nord, de nordjyske kommuner og almen praksis ønsker i et nyt samarbejdsprojekt at afprøve modeller for telemedicinsk monitorering af borgere med type 2-diabetes.

I 2022 blev rammerne for et tværsektorielt samarbejde om telemedicin til borgere med dysreguleret type 2-diabetes etableret. I forlængelse af det gennemføres der i 2023 et pilotprojekt i samarbejde med de nordjyske kommuner, almen praksis, TeleCare Nord og Aalborg Universitet. Formålet med projektet er, at personer med dysreguleret type 2-diabetes opnår større forståelse for og mestring af deres diabetes, og en bedre blodsukkerregulering. Det skal ske gennem hjemmemåling af blodsukker, blodtryk, bevægelse, søvn og mental sundhed, samt løbende dialog med en sygeplejerske om målingerne.

Der skal i alt inkluderes 60 borgere i pilotprojektet fordelt på fire kommuner, som er Rebild, Hjørring, Jammerbugt og Morsø kommune. Pilotafprøvningen skal ske i to spor, hvor den ene gruppe skal gennemføre hjemmemåling af alle de beskrevne parametre, mens den anden gruppe kun skal måle på blodsukker og mental sundhed. Dette for at få erfaring med, hvad der er relevant at måle på i et senere projekt efter endt pilotprojekt.

Aalborg Universitet vil varetage projektets forskningsspor, som har til hensigt at samle op på effekter og erfaringer. Det er forventningen, at pilotprojektet kan danne grundlag for et telemedicinske tilbud som efterfølgende kan justeres og implementeres i større skala i regionen.